De Oudervereniging van OBS Meander

OBS Meander heeft een oudervereniging. Deze vereniging heeft als doel de leerkrachten te ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van hun taken. Daarbij vinden we het net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat er extra mogelijkheden komen om goed en leuk onderwijs voor onze kinderen mogelijk te maken.

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, wordt u als ouder of verzorger automatisch lid van de oudervereniging. Daarnaast zijn de leerkrachten buitengewoon lid van de oudervereniging. Jaarlijks zullen we aan het begin van het schooljaar een verzoek doen voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee financieren we een groot gedeelte van de activiteiten die we (mede) organiseren.

Leden

De oudervereniging bestaat uit maximaal 9 leden. Op dit moment zijn alle posities bezet en is dit de huidige samenstelling van de OV:

Activiteiten

Door gebruik van maken van commissies kunnen we de school goed ondersteunen bij de diverse activiteiten. We hebben hiervoor zes commissies opgezet, dit zijn:

 • Leescommissie (Kinderboekenweek en voorleesontbijt)
 • Sportcommissie (Plantsoenloop, koningsspelen, avondvierdaagse)
 • Kleine feestjes (Sint Maarten, Pasen, Afscheid groep 8)
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Meanderfeest

Naast deze jaarlijks terugkerende activiteiten proberen we ook op andere manieren de leerervaring op de school zo leuk mogelijk te maken voor onze kinderen. Door middel van acties en o.a. het verzamelen van oud papier halen we extra geld op. Hiermee proberen we de school te  ondersteunen bij de aanschaf van materialen voor de thema’s die actueel zijn op dat moment.

Vergaderingen

Als oudervereniging komen we ongeveer elke 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Hierbij is ook een vertegenwoordiger namens de leerkrachten aanwezig. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar op verzoek kunt u altijd een vergadering bijwonen. Dit kunt u via onderstaand emailadres bij ons kenbaar maken. De notulen van onze vergaderingen kunt u onder het kopje notulen OV terugvinden op de website.

Contact

Wilt u in contact komen met de ouderverenging? U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein, of stuur een mailtje naar ov.meander@o2g2.nl.

 
 1. Uitgangssituatie
Bij de start van de OV in het schooljaar 2016-2017 bestaat de OV uit 9 leden:
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter                               Gerrit Koers
Penningmeester                      Florian Oldenburger
Secretaris                                Jos Klungers                          
 
De overige bestuursleden vertegenwoordigen ieder een commissie:
Leescommissie                       Marjolein van der Leij          
Sportcommissie                      -
Kleine feestjes                        Sabrina Goossens
Sintcommissie                        Suzanne Geerts
Kerstcommissie                      Mien Hak
Meanderfeest                          Susanne van der Velde
                                   
 
 1. Zittingstermijn en continuiteit
Het bestuur dat bij de start van de OV is begonnen, wilde gedurende 3 schooljaren in dezelfde samenstelling bestaan teneinde de continuïteit van de startende OV te waarborgen. De OV bestaat nu 6 jaar. In de afgelopen 2 jaar is de samenstelling van de OV wisselend geweest.
 
Het uitgangspunt voor het nieuwe roulatieschema is opnieuw continiuteit.
 
 1. Roulatie
Na afloop van het schooljaar 2016-2017 treden minimaal 2 bestuursleden af. Zij mogen zich onmiddellijk opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur bepaalt onderling wie er aftreden.
De bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen (Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) blijven minimaal nog 1 jaar bestuurslid teneinde de continuïteit van hun functies te waarborgen. Wel kan er binnen het bestuur een wisseling van deze functies plaatsvinden.
 
Na afloop van het schooljaar 2017-2018 treden opnieuw minimaal 2 van de oorspronkelijke bestuursleden af. Hieronder zijn ook begrepen de leden van het oorspronkelijke dagelijks bestuur.
 
Na afloop van het schooljaar 2018-2019 treden opnieuw minimaal 2 van de oorspronkelijke bestuursleden af. Hieronder zijn ook begrepen de leden van het oorspronkelijke dagelijks bestuur.
 
Na afloop van het schooljaar 2019-2020 treden de laatste 2 of 3 oorspronkelijke bestuursleden af.
 
Na deze eerste roulatiecyclus treden aan het eind van ieder schooljaar minimaal 2 bestuursleden af, startende aan het eind van het schooljaar 2020-2021.

Roulatierooster bestuur
Volgens Artikel 7 / Lid 5 van de statuten van de OV treden de bestuurders af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Onderstaand het roulatierooster, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van 28 juni 2016.
 
 1. Vervallen lidmaatschap
Indien het aantal bestuursleden afneemt omdat één of meerdere ouders niet langer lid is van de oudervereniging, vervalt het verplichte aftreden voor de resterende bestuursleden.
 
 1. Dagelijks bestuur
Na iedere roulatie binnen het bestuur bepalen de leden van het bestuur onderling welke 3 leden het dagelijks bestuur zullen vormen, met dien verstande dat deze functies voor minimaal 2 schooljaren worden aangegaan.
 
 1. Reserve bestuursleden
Bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden worden maximaal 2 reserve bestuursleden aangesteld. Deze kunnen gedurende het lopende schooljaar bestuursleden vervangen zonder dat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.
 
 1. Vervanging bij afwezigheid
Indien een bestuurslid verwacht gedurende minimaal 4 maanden aaneengesloten niet actief te kunnen zijn voor de OV, treedt dit bestuurslid af en wordt zijn/haar plaats ingenomen door het eerstvolgende reserve bestuurslid.
 
 1. Tussentijds aftreden
Indien een bestuurslid om welke reden dan ook besluit om tussentijds vrijwillig af te treden, zal zijn/haar plaats worden ingenomen door het eerstvolgende reserve bestuurslid.
 
Indien er geen of onvoldoende reserve bestuursleden zijn, dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven als het bestuurslid aftreedt voor 1 januari. Als het bestuurslid aftreedt na 1 januari worden er geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven en blijft het bestuur tot het eind van het schooljaar in werking met het aantal leden dat op dat moment aanwezig is. Het bestuur wordt dan met ingang van het nieuwe schooljaar weer aangevuld na verkiezingen.
 
 1. Verkiezing
De verkiezing van één of meer nieuwe bestuursleden wordt georganiseerd door het bestuur volgens een verkiezingsprotocol dat wordt opgesteld en beheerd door de Secretaris van de oudervereniging.