De medezeggenschapsraad van OBS Meander

 

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.
 

 

Leden
De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal leden van ouders en personeel.

 

Oudergeleiding:
Bastiaan Post
Jozé Wolken-Bax
Mirjam Veenstra
 
Personeelsgeleiding:
Annemieke Pot
Nynke Weidema
Suzanne Vermaas


Josanne Kugul (GMR)

 

Taken

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

 

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

   

Officiële stukken
Jaarverslag MR 2016 - 2017
/syndeo_data/media/Medezeggenschapsstatuut_OBS_Meander.pdf
/syndeo_data/media/Medezeggenschapsreglement_OBS_Meander_1-1-2014-3.pdf

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Bereikbaar
De medezeggenschapsraad heeft een eigen emailadres n.l.  mr.meander@o2g2.nl