Oudervereniging OBS Meander

Roulatierooster bestuur 
 

Volgens Artikel 7 / Lid 5 van de statuten van de OV treden de bestuurders af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Onderstaand het roulatierooster, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van 16 juli 2012.

1. Uitgangssituatie 

Bij de start van de OV in het schooljaar 2010-2011 bestond de OV uit 8 leden:
 
Sarina   Pasma-Zwiers              Voorzitter
Klaas Galama                           Penningmeester
Martin  Seyssens                      Secretaris
Candida Godefroy
Carmen Bolder
Marije Kobus
Jacqueline Jansen
Mirjam van der Meer
 
Conform de statuten bestaat de mogelijkheid om het bestuur uit 9 leden te laten bestaan.
In eerste instantie is er voor gekozen om deze 9e positie niet in te vullen. 

2. Eerste zittingstermijn 

Het bestuur dat bij de start van de OV is begonnen blijft gedurende 3 schooljaren in dezelfde samenstelling bestaan teneinde de continuïteit van de startende OV te waarborgen.
 
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 wordt de 9e bestuurspositie ingevuld. Aan het begin van het schooljaar zal deze vacature bekend worden gemaakt en kunnen kandidaten zich aanmelden. Als er meer dan 1 kandidaat is, zullen er verkiezingen worden gehouden. 

3. Roulatie 

Na afloop van het schooljaar 2012-2013 treden minimaal 2 bestuursleden af. Zij mogen zich onmiddellijk opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur bepaalt onderling wie er aftreden.
De bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen (Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) blijven minimaal nog 1 jaar bestuurslid teneinde de continuïteit van hun functies te waarborgen. Wel kan er binnen het bestuur een wisseling van deze functies plaatsvinden.
 
Na afloop van het schooljaar 2013-2014 treden opnieuw minimaal 2 van de oorspronkelijke bestuursleden af. Hieronder zijn ook begrepen de leden van het oorspronkelijke dagelijks bestuur.
 
Na afloop van het schooljaar 2014-2015 treden opnieuw minimaal 2 van de oorspronkelijke bestuursleden af. Hieronder zijn ook begrepen de leden van het oorspronkelijke dagelijks bestuur.
 
Na afloop van het schooljaar 2015-2016 treden de laatste 2 oorspronkelijke bestuursleden en het bestuurslid dat met ingang van het schooljaar 2012-2013 is toegetreden af.
 
Na deze eerste roulatiecyclus treden aan het eind van ieder schooljaar minimaal 2 bestuursleden af, startende aan het eind van het schooljaar 2016-2017. 

4. Vervallen lidmaatschap 

Indien het aantal bestuursleden afneemt omdat één of meerdere ouders niet langer lid zijn van de oudervereniging, vervalt het verplichte aftreden voor de resterende bestuursleden. 

5. Dagelijks bestuur 

Na iedere roulatie binnen het bestuur bepalen de leden van het bestuur onderling welke 3 leden het dagelijks bestuur zullen vormen, met dien verstande dat deze functies voor minimaal 2 schooljaren worden aangegaan. 

6. Reserve bestuursleden 

Bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden worden maximaal 2 reserve bestuursleden aangesteld. Deze kunnen gedurende het lopende schooljaar bestuursleden vervangen zonder dat nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. 

7. Vervanging bij afwezigheid 

Indien een bestuurslid verwacht gedurende minimaal 4 maanden aaneengesloten niet actief te kunnen zijn voor de OV, treedt dit bestuurslid af en wordt zijn/haar plaats ingenomen door het eerstvolgende reserve bestuurslid. 

8. Tussentijds aftreden 

Indien een bestuurslid om welke reden dan ook besluit om tussentijds vrijwillig af te treden, zal zijn/haar plaats worden ingenomen door het eerstvolgende reserve bestuurslid.
 
Indien er geen of onvoldoende reserve bestuursleden zijn, dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven als het bestuurslid aftreedt voor 1 januari. Als het bestuurslid aftreedt na 1 januari worden er geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven en blijft het bestuur tot het eind van het schooljaar in werking met het aantal leden dat op dat moment aanwezig is. Het bestuur wordt dan met ingang van het nieuwe schooljaar weer aangevuld na verkiezingen. 

9. Verkiezing 

De verkiezing van één of meer nieuwe bestuursleden wordt georganiseerd door het bestuur volgens een verkiezingsprotocol dat wordt opgesteld en beheerd door de Secretaris van de oudervereniging.